Wednesday, October 28, 2009

isset() và empty ()


Share/Bookmark
Hôm nay thấy cái mail của toppic 1 bợn trong Professonal-PHP nói về vụ phân biệt 2 cái này, sực nhớ đôi lúc cũng hơi khựng chút với cái mớ type comparison :">. Tiện chép về sau còn dễ nhớ :


Comparisons of $x with PHP functions
Expression gettype() empty() is_null() isset() boolean : if($x)
$x = ""; string TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = null NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
var $x; NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
$x is undefined NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
$x = array(); array TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = false; boolean TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = true; boolean FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 1; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 42; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 0; integer TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = -1; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "1"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "0"; string TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = "-1"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "php"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "true"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "false"; string FALSE FALSE TRUE TRUE

Loose comparisons with ==

TRUE FALSE 1 0 -1 "1" "0" "-1" NULL array() "php" ""
TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
1 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE
-1 TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
"1" TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"0" FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"-1" TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
array() FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE
"php" TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
"" FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE

Strict comparisons with ===

TRUE FALSE 1 0 -1 "1" "0" "-1" NULL array() "php" ""
TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
1 FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
-1 FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"1" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"0" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"-1" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
array() FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
"php" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
"" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

2 comments:

  1. nhìn cái đống true false điên mẹ nó rầu còn đâu mà hiểu :))

    ReplyDelete
  2. Để đấy khi nào cần lôi ra tra giống bản tuần hoàn hóa học hồi cấp 3 í =))

    ReplyDelete