Friday, February 26, 2010

Lại là IE


Share/Bookmark
Data return from uploaded image with some kind of browsers!

Firefox

Array
(
[name] => 7687.png
[type] => image/png
[tmp_name] => D:\xampp\tmp\phpB07.tmp
[error] => 0
[size] => 14618

)


IE 8

Array
(
[name] => 7687.png
[type] => image/x-png
[tmp_name] => D:\xampp\tmp\phpA7E.tmp
[error] => 0
[size] => 14618
)

IE6

Array (
[name] => 7687.png
[type] => image/x-png
[tmp_name] => D:\xampp\tmp\phpB05.tmp
[error] => 0 [size] => 14618
)

Chrome

Array (
[name] => 7687.png
[type] => image/png
[tmp_name] => D:\xampp\tmp\phpA81.tmp
[error] => 0 [size] => 14618
)

Opera

Array (
[name] => 7687.png
[type] => image/png
[tmp_name] => D:\xampp\tmp\phpAE7.tmp
[error] => 0 [size] => 14618
)

Safari

Array
(
[name] => 7687.png
[type] => image/png
[tmp_name] => D:\xampp\tmp\phpB11.tmp
[error] => 0 [size] => 14618
)

So sánh mấy mảng trả về từ form upload cái ảnh png, ông IE nhà ta chơi 1 mình một MIME =)) check vỡ mẹt :|

Tuesday, February 23, 2010

openmoko & android


Share/Bookmark

Hí hí bé nài có nhiều cái để vọc đây.
Hiện giờ bé đang run on android.

Không lẽ cài mấy cái OS base on Debian lên để vọc nữa :-j